Dzień 1
Piątek, 22 lutego 2019
Program.
09:00-09:30
Rejestracja uczestników
09:30-09:40
Rozpoczęcie konferencji
prof. Piotr Potemski
09:40-11:00
Sesja I. Drobne czy duże różnice?
prof. Paweł Krawczyk, prof. Piotr Potemski
09:40-10:10
Inhibitory PD-1 vs. PD-L1 - różnice teoretyczne czy praktyczne?
dr hab. Kamila Wojas-Krawczyk 15 min.,
prof. Paweł Krawczyk 15 min.

Wykład sponsorowany


10:10-10:30
Terapie anty-BRAF/anty-MEK u chorych na rozsianego czerniaka.
dr Magdalena Kędzierska
Wykład sponsorowany10:30-10:50
Chirurgia laparoskopowa czy otwarta w onkologii - dwugłos chirurgów
dr hab. Adam Durczyński,
dr hab. Piotr Hogendorf


10:50-11:00
Dyskusja
11:00-11:55
Sesja II. Monoterapia anty-PD-1/anty-PD-L1 to za mało?
dr Joanna Połowinczak-Przybyłek, dr Rafał Czyżykowski
11:00-11:15
Anty-PD-1/PD-L1 z anty–CTLA 4
dr Anna Janiak

11:15-11:30
Immunoterapia w skojarzeniu z chemioterapią
dr Rafał Czyżykowski

11:30-11:45
Immunoterapia w skojarzeniu z leczeniem antyangiogennym
dr Joanna Połowinczak-Przybyłek

11:45-11:55
Dyskusja
11:55-12:20
Przerwa kawowa
12:20-13:30
Sesja III. Rak płuca
prof. Maciej Krzakowski, prof. Radzisław Kordek
12:20-12:40
Rola radioterapii w IV stopniu SCLC
prof. Jacek Fijuth

12:40-13:00
Miejsce immunoterapii w leczeniu chorych na raka płuca
prof. Maciej Krzakowski

13:00-13:20
Skrining – czy już powinien być standardem?
prof. Radzisław Kordek

13:20-13:30
Dyskusja
13:30-14:40
Sesja IV. Wybór łatwy czy trudny? Cz. 1
Prof. Piotr Potemski, dr Adam Płużański
13:30-13:50
Leczenie chorych na raka płuca z mutacją EGFR
dr Adam Płużański

13:50-14:10
Terapia anty-BRAF/anty-MEK czy immunoterapia w przerzutowym czerniaku BRAF(+)?
prof. Piotr Potemski

14:10-14:30
Przeciwciała anty-EGFR w 1 czy 3 linii leczenia zaawansowanego raka jelita grubego?
dr Magdalena Krakowska
Wykład sponsorowany


14:30-14:40
Dyskusja
14:40-15:20
Przerwa obiadowa
15:20-16:50
Sesja V. Wybór łatwy czy trudny? Cz. 2
dr hab. Maria Litwiniuk, prof. Piotr Potemski
15:20-15:40
Pacjent z opornym na kastrację przerzutowym rakiem gruczołu krokowego - chemioterapia czy leki hormonalne nowej generacji?
dr Joanna Połowinczak-Przybyłek

15:40-16:00
Aktualne wytyczne i możliwości leczenia raka nerkowokomórkowego.
prof. Piotr Potemski
Wykład sponsorowany


16:00-16:20
Hormonoterapia uzupełniająca w raku piersi
dr hab. Maria Litwiniuk

16:20-16:40
Chirurgia, której da się uniknąć? Wskazania do limfadenektomii po biopsji węzła wartowniczego (czerniak skóry, rak piersi)
dr Piotr Sęk

16:40-16:50
Dyskusja
16:50-17:10
Przerwa kawowa
17:10-18:20
Sesja VI. Nowotwory układu pokarmowego
dr Rafał Czyżykowski, dr Joanna Połowinczak-Przybyłek
17:10-17:30
Chemioterapia chorych na rozsianego raka żołądka – czy znamy optymalny schemat?
dr Joanna Połowinczak-Przybyłek

17:30-17:50
Znaczenie immunoterapii w nowotworach układu pokarmowego
dr Dominika Kulejewska

17:50-18:10
Zalecenia postępowania w nowotworach neuroendokrynnych vs. praktyka kliniczna.
dr Agnieszka Kolasińska-Ćwikła
Wykład sponsorowany
 


18:10-18:20
Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia
18:20
Poczęstunek
Dzień 2
Sobota, 23 lutego 2019
 
09:05-09:25
Przerzutowy czerniak czy to już choroba przewlekła? 
dr Katarzyna Kozak
Wykład sponsorowany
09:25-10:40
Sesja VII. Jak sobie z tym radzić?
prof. Jolanta Kujawa, dr Urszula Czernek
09:25-09:45
Leczenie bólu u osób starszych
dr Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz

09:45-10:05
Depresja u pacjentów onkologicznych
dr Piotr Wierzbiński


10:05-10:25
Fakty i mity o rehabilitacji pacjentów onkologicznych
prof. Jolanta Kujawa

10:25-10:40
Dyskusja
10:40-11:50
Sesja VIII (EDUKACYJNA). Nowotwory kobiecego układu płciowego
dr hab. Radosław Mądry, dr Urszula Czernek
10:40-11:00
Leczenie skojarzone chorych na raka trzonu macicy
dr hab. Radosław Mądry

11:00-11:20
Rak szyjki macicy- nadal aktualny problem?
dr hab. Leszek Gottwald

11:20-11:40
Postępy w leczeniu systemowym raka jajnika
dr Urszula Czernek

11:40-11:50
Dyskusja
11:50-13:00
Sesja IX (EDUKACYJNA). Wartość systemowego leczenia uzupełniającego/okołooperacyjnego
prof. Piotr Potemski, dr Sylwia Dębska-Szmich
11:50-12:10
Czerniak.
prof. Piotr Potemski
Wykład sponsorowany
 


12:10-12:30
Rak piersi
dr Sylwia Dębska-Szmich

12:30-12:50
Nowotwory układu pokarmowego
dr Urszula Czernek

12:50-13:00
Dyskusja
13:00-14:20
Sesja X. Rak piersi
dr hab. Maria Litwiniuk, dr Sylwia Dębska-Szmich
13:00-13:20
Wybór optymalnej terapii u chorych na HER2- HR+ zaawansowanego raka piersi.  Od chemioterapii do inhibitorów CDK4/6.
dr Małgorzata Talerczyk
Wykład sponsorowany


13:20-13:30
Czas przeżycia pacjentek leczonych palbocyklibem.
dr hab. Maria Litwiniuk
Wykład sponsorowany


13:30-13:50
Antracykliny w leczeniu okołooperacyjnym – czy nadal dla wszystkich? Kogo leczyć mniej intensywnie?
dr Sylwia Dębska-Szmich

13:50-14:10
Rola fluoropirymidyn w leczeniu okołooperacyjnym
dr Rafał Czyżykowski

14:10-14:20
Dyskusja i zakończenie konferencji
14:20
Poczęstunek