ZAPRASZAMY NA IX EDYCJĘ NAJWAŻNIEJSZEGO WYDARZENIA DLA ONKOLGÓW ONLINE!

IX Ogólnopolska Konferencja
Kontrowersje w onkologii

Kiedy

26-27.02.2021

FORMUŁA KONFERENCJI: ONLINE

UDZIAŁ

BEZPŁATNY

+ dostęp do wykładów przez 30 dni

W TYM ROKU MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI ONLINE!

Po raz pierwszy możesz obejrzeć wydarzenie w każdym miejscu na świecie i na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu!

Bezpłatny udział obejmuje:

Imienny certyfikat
Punkty edukacyjne
Aby otrzymać certyfikat uczestnictwa oraz punkty edukacyjne należy wejść w otrzymany link dostępu
i zalogować się w dniu konferencji.
Jeżeli nie masz czasu, aby obejrzeć wydarzenie w całości – nic straconego,
zawsze możesz wrócić do miejsca, w którym przerwałeś,
dzięki udostępnionym nagraniom. Masz na to 30 dni.

SŁOWO WSTĘPNE

Wraz z Wykła­dow­cami i Orga­ni­za­to­rem pra­gnę ser­decz­nie zapro­sić Pań­stwa do udziału w IX edy­cji Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Onko­lo­gicz­nej „Kon­tro­wer­sje w onko­lo­gii”. Spo­tka­nie odbę­dzie się w dniach 26–27 lutego 2021 i po raz pierw­szy będzie miało formę wir­tu­alną.

Jak co roku sta­ra­li­śmy się, aby tema­tyka naszej kon­fe­ren­cji była róż­no­rodna i obej­mo­wała zarówno naj­bar­dziej aktu­alne zagad­nie­nia jak i te znane od dawna, ale mimo to wzbu­dza­jące kon­tro­wer­sje. Zapro­po­nu­jemy Pań­stwu wykłady doty­czące m.in. immu­no­te­ra­pii nowo­two­rów, lecze­nia ukie­run­ko­wa­nego mole­ku­lar­nie, moż­li­wo­ści tera­pii u osób z muta­cjami BRCA, lecze­nia sys­te­mo­wego wybra­nych nowo­two­rów układu pokar­mo­wego, hormonotera­pii u cho­rych na raka piersi i innych zagad­nień.

Pań­stwa zain­te­re­so­wa­nie kolej­nymi edy­cjami Kon­fe­ren­cji oraz pozy­tywne opi­nie, jakie wyra­żają Pań­stwo w licz­nie wypeł­nia­nych ankie­tach, są dla mnie, Wykła­dow­ców jak i dla Orga­ni­za­tora źró­dłem praw­dzi­wej satys­fak­cji. Mam nadzieję, że zarówno mery­to­ryczny poziom wykła­dów, jak rów­nież kwe­stie orga­ni­za­cyjne zwią­zane z nową for­mułą Kon­fe­ren­cji i tym razem spro­stają Pań­stwa ocze­ki­wa­niom.

Ponie­waż zapewne nie wszy­scy z Pań­stwa będą mogli wysłu­chać cało­ści kon­fe­ren­cji na bie­żąco, Orga­ni­za­tor dodat­kowo umoż­liwi Oso­bom zare­je­stro­wa­nym dostęp do wykła­dów przez mie­siąc po zakoń­cze­niu wyda­rze­nia.

Ufam, że i w tym roku zechcą Pań­stwo wziąć – tym razem zdalny – udział w „Kon­tro­wer­sjach”, a nasza kon­fe­ren­cja okaże się oka­zją do posze­rze­nia lub ugrun­to­wa­nia wie­dzy przy­dat­nej w codzien­nej prak­tyce i owoc­nych dys­ku­sji on-line z Wykła­dow­cami.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Kierownik Naukowy Konferencji
prof. Piotr Potemski

WŚRÓD TEMATÓW:

Immunoterapia nowotworowa

Leczenie ukierunkowane molekularnie

Możliwości terapii u osób z mutacjami BRCA

Leczenie systemowe wybranych nowotworów układu pokarmowego

Hormonoterapia u chorych na raka piersi

 

Szczegółowy program wydarzenia zostanie ujawniony wkrótce.

PRELEGENCI

 
kierownik naukowy
prof.
Piotr
Potemski
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
prof. dr hab.
n. med.
Bartosz
Wasąg

 

 
prof. dr hab.
n. med.
Radosław
Mądry

 

 
prof. dr hab.
n. med.
Maciej
Krzakowski

 

 
 
 
 
 

 

 
dr hab.
n. med.
Tomasz
Kubiatowski

 

 
dr hab.
n. med.
Michał
Jarząb

 

 
dr n. med.
Joanna
Połowinczak-
Przybyłek

 

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM?

Weźmiesz udział w 2-dniowych praktycznych wykładach, podczas których otrzymasz praktyczną dawkę wiedzy potrzebnej w codziennej pracy z pacjentem onkologicznym.

Dostęp do wydarzenia trwa aż 30 dni! Dowolnie zaplanuj swój udział w wydarzeniu, możesz wziąć udział na żywo lub odtworzyć nagranie w dowolnym momencie

Otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji oraz punkty edukacyjne.

Współpracujemy z najlepszymi specjalistami na rynku, nasi prelegenci są wybitnymi znawcami w swojej dziedzinie.

Dostosowaliśmy formę wydarzenia do obecnie panujących realiów – możesz oglądać nas na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. Nawet na Twoim smartphonie!

ZAUFAJ NASZEMU
DOŚWIADCZENIU I WIEDZY!

 

Każdego roku podczas wydarzenia zbiera się szerokie grono lekarzy-specjalistów, by wysłuchać prelekcji prowadzonych przez cenionych ekspertów, a także dyskutować i wymieniać się doświadczeniami. Gwarantujemy, że również bieżąca edycja będzie okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu przewidzianych tematów.

WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZGŁOŚ BEZPŁATNY UDZIAŁ W KONFERENCJI ONLINE!

 

NA WYDARZENIE ZAPRASZAMY WYŁĄCZNIE LEKARZY

 

DOSTĘP DO KONFERENCJI OTRZYMASZ PRZEZ WIADOMOŚĆ SMS ORAZ E-MAIL, W ZWIĄZKU Z CZYM PROSIMY O PODANIE POPRAWNEGO NUMERU TEL. KOMÓRKOWEGO ORAZ ADRESU E-MAIL (ADRESY UCZESTNIKÓW NIE MOGĄ SIĘ POWTARZAĆ).

W PRZYPADKU PODANIA BŁĘDNYCH DANYCH NIE OTRZYMASZ DOSTĘPU DO WYDARZENIA.

Kontakt

Opieka merytoryczna:

Monika Przybysz
Project Manager

502 237 976

monika.przybysz@forum-media.pl

Sponsorzy

Żaneta Góralczyk
Brand Manager

603 036 368

zaneta.goralczyk@forum-media.pl

Sylwia Kulikowska
Project Manager

603 155 392

sylwia.kulikowska@forum-media.pl

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Biuro Obsługi Klienta

61 66 55 774

bok@forum-media.pl