ZAPRASZAMY NA IX EDYCJĘ WYDARZENIA - TYM RAZEM ONLINE!

IX Ogólnopolska Konferencja
Kontrowersje w onkologii

Kiedy

26-27.02.2021

FORMUŁA KONFERENCJI: ONLINE

UDZIAŁ

BEZPŁATNY

+ dostęp do wykładów przez 30 dni

W TYM ROKU MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI ONLINE!

Po raz pierwszy możesz obejrzeć wydarzenie w każdym miejscu na świecie i na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu!

Bezpłatny udział obejmuje:

Imienny certyfikat
Punkty edukacyjne
Aby otrzymać certyfikat uczestnictwa oraz punkty edukacyjne należy wejść w otrzymany link dostępu
i zalogować się w dniu konferencji.
Jeżeli nie masz czasu, aby obejrzeć wydarzenie w całości – nic straconego,
zawsze możesz wrócić do miejsca, w którym przerwałeś,
dzięki udostępnionym nagraniom. Masz na to 30 dni.

SŁOWO WSTĘPNE

Wraz z Wykła­dow­cami i Orga­ni­za­to­rem pra­gnę ser­decz­nie zapro­sić Pań­stwa do udziału w IX edy­cji Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Onko­lo­gicz­nej „Kon­tro­wer­sje w onko­lo­gii”. Spo­tka­nie odbę­dzie się w dniach 26–27 lutego 2021 i po raz pierw­szy będzie miało formę wir­tu­alną.

Jak co roku sta­ra­li­śmy się, aby tema­tyka naszej kon­fe­ren­cji była róż­no­rodna i obej­mo­wała zarówno naj­bar­dziej aktu­alne zagad­nie­nia jak i te znane od dawna, ale mimo to wzbu­dza­jące kon­tro­wer­sje. Zapro­po­nu­jemy Pań­stwu wykłady doty­czące m.in. immu­no­te­ra­pii nowo­two­rów, lecze­nia ukie­run­ko­wa­nego mole­ku­lar­nie, moż­li­wo­ści tera­pii u osób z muta­cjami BRCA, lecze­nia sys­te­mo­wego wybra­nych nowo­two­rów układu pokar­mo­wego, hormonotera­pii u cho­rych na raka piersi i innych zagad­nień.

Pań­stwa zain­te­re­so­wa­nie kolej­nymi edy­cjami Kon­fe­ren­cji oraz pozy­tywne opi­nie, jakie wyra­żają Pań­stwo w licz­nie wypeł­nia­nych ankie­tach, są dla mnie, Wykła­dow­ców jak i dla Orga­ni­za­tora źró­dłem praw­dzi­wej satys­fak­cji. Mam nadzieję, że zarówno mery­to­ryczny poziom wykła­dów, jak rów­nież kwe­stie orga­ni­za­cyjne zwią­zane z nową for­mułą Kon­fe­ren­cji i tym razem spro­stają Pań­stwa ocze­ki­wa­niom.

Ponie­waż zapewne nie wszy­scy z Pań­stwa będą mogli wysłu­chać cało­ści kon­fe­ren­cji na bie­żąco, Orga­ni­za­tor dodat­kowo umoż­liwi Oso­bom zare­je­stro­wa­nym dostęp do wykła­dów przez mie­siąc po zakoń­cze­niu wyda­rze­nia.

Ufam, że i w tym roku zechcą Pań­stwo wziąć – tym razem zdalny – udział w „Kon­tro­wer­sjach”, a nasza kon­fe­ren­cja okaże się oka­zją do posze­rze­nia lub ugrun­to­wa­nia wie­dzy przy­dat­nej w codzien­nej prak­tyce i owoc­nych dys­ku­sji on-line z Wykła­dow­cami.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Kierownik Naukowy Konferencji
prof. Piotr Potemski

PROGRAM KONFERENCJI

Piątek | 26.02.2021

Dzień 1

14:55-15:00
Rozpoczęcie konferencji

(prof. Piotr Potemski)


Sesja I. Rak płuca
(Maciej Krzakowski, Rafał Dziadziuszko)

15:00-15:20
Chemioimmunoterapia czy immunoterapia w 1. linii leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca?

(prof. Maciej Krzakowski)

15:20-15:40
Immunoterapia u chorych na drobnokomórkowego raka płuca

(prof. Dariusz Kowalski) WYKŁAD SPONSOROWANY  

15:40-16:00
Czy profilaktyczne napromienianie mózgu u chorych na drobnokomórkowego raka płuca nadal pozostaje standardem?

(prof. Rafał Dziadziuszko) WYKŁAD POD PATRONATEM     

16:00-16:10
Dyskusja


Sesja II. Varia 1
(Piotr Potemski, Joanna Połowinczak-Przybyłek)

16:10-16:30
Gruźlica, COVID-19 i nowotwory – czy mają coś wspólnego? Wiara czy wiedza?

(dr Joanna Połowinczak-Przybyłek)

16:30-16:50
Gdzie szukać odpowiedzi na pytanie jak leczyć chorych?

(dr Magdalena Krakowska)

16:50-17:10
Postępy w leczeniu systemowym chorych na płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi

(prof. Andrzej Kawecki) WYKŁAD SPONSOROWANY     

17:10-17:30
Leczenie sekwencyjne chorych na czerniaka – od terapii uzupełniającej do 2. linii terapii paliatywnej

(dr Hanna Koseła-Paterczyk) WYKŁAD SPONSOROWANY     

17:30-17:40
Dyskusja


Sesja III. Nowotwory żeńskiego układu płciowego (Bartosz Wasąg, Radosław Mądry)

17:40-18:00
Diagnostyka czynników predykcyjnych dla inhibitorów PARP – czy tylko mutacje BRCA?

(prof. Bartosz Wasąg)

18:00-18:20
Bewacyzumab i inhibitory PARP u chorych na raka jajnika

(prof. Radosław Mądry) WYKŁAD SPONSOROWANY     

18:20-18:40
Mięsaki narządu rodnego

(dr Urszula Czernek)

18:40-19:00
Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia konferencji

Sobota | 27.02.2021

Dzień 2

Sesja IV. Praktyczne problemy, które nie mają jednoznacznego rozwiązania 
(Krzysztof Bujko, Elżbieta Senkus)

09:00-09:20
Optymalna sekwencja leczenia hormonozależnego, zaawansowanego raka piersi w dobie cyklibów

(dr hab. Elżbieta Senkus) WYKŁAD SPONSOROWANY     

09:20-09:40
Leczenie uzupełniające chorych na czerniaka z obecnością mutacji BRAF V600

(prof. Piotr Potemski) WYKŁAD SPONSOROWANY     

09:40-10:00
Chemioterapia u chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy

(prof. Krzysztof Bujko)

10:00-10:10
Dyskusja


Sesja V. Nowotwory układu moczowo-płciowego
(Piotr Potemski, Rafał Czyżykowski)

10:10-10:30
Nowe leki hormonalne u chorych na przerzutowego, wrażliwego na kastrację raka gruczołu krokowego

(dr Anna Janiak)

10:30-10:50
Nowe leki hormonalne u chorych na nieprzerzutowego opornego na kastrację raka gruczołu krokowego

(dr Rafał Czyżykowski) WYKŁAD SPONSOROWANY     

10:50-11:10
Rak pęcherza moczowego – leczenie neoadiuwantowe i adiuwantowe

(dr Dominika Kulejewska)

11:10-11:20
Dyskusja

11:20-11:40
Przerwa


Sesja VI. Rak piersi
(Michał Jarząb, Michał Lewandowicz)

11:40-12:00
Hormonoterapia uzupełniająca u chorych na raka piersi w wieku przed- lub okołomenopauzalnym

(dr hab. Michał Jarząb)

12:00-12:20
Modyfikacje chemioterapii przedoperacyjnej w raku piersi zależnie od fenotypu i czynników genetycznych

(dr Sylwia Dębska-Szmich) PATRONAT NAUKOWY      

12:20-12:40
Dylematy chirurgii raka piersi

(dr Michał Lewandowicz)

12:40-12:50
Dyskusja


Sesja VII. Varia 2
(Andrzej Bieńkiewicz, Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz)

12:50-13:10
Zachowanie płodności u kobiet poddanych leczeniu onkologicznemu

(dr Magdalena Kędzierska)

13:10-13:30
Hormonalna antykoncepcja i hormonalna terapia zastępcza a nowotwory

(prof. Andrzej Bieńkiewicz)

13:30-13:50
Rola onkologa w kompleksowym leczeniu chorych na nowotwory neuroendokrynne

(dr Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz)

13:50-14:00
Dyskusja


Sesja VIII. Postępy w leczeniu chorych na zaawansowane nowotwory układu pokarmowego 
(Tomasz Kubiatowski, Piotr Potemski)

14:00-14:20
Rak trzustki i żołądka

(dr hab. Tomasz Kubiatowski) WYKŁAD SPONSOROWANY     

14:20-14:40
Rak jelita grubego

(dr Joanna Połowinczak-Przybyłek) WYKŁAD SPONSOROWANY     

14:40-15:00
Rak wątrobowokomórkowy – ewolucja leczenia systemowego

(prof. Piotr Potemski) WYKŁAD SPONSOROWANY     

15:00-15:20
Dyskusja i zakończenie konferencji

prof.
Rafał
Dziadziuszko

dr hab.
Michał
Jarząb

prof.
Maciej
Krzakowski

dr hab.
Tomasz
Kubiatowski

prof.
Radosław
Mądry

kierownik naukowy
prof.
Piotr
Potemski

dr
Joanna
Połowinczak-
Przybyłek

prof.
Bartosz
Wasąg

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM?

Weźmiesz udział w 2-dniowych praktycznych wykładach, podczas których otrzymasz praktyczną dawkę wiedzy potrzebnej w codziennej pracy z pacjentem onkologicznym.

Dostęp do wydarzenia trwa aż 30 dni! Dowolnie zaplanuj swój udział w wydarzeniu, możesz wziąć udział na żywo lub odtworzyć nagranie w dowolnym momencie

Otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji oraz punkty edukacyjne.

Współpracujemy z najlepszymi specjalistami na rynku, nasi prelegenci są wybitnymi znawcami w swojej dziedzinie.

Dostosowaliśmy formę wydarzenia do obecnie panujących realiów – możesz oglądać nas na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. Nawet na Twoim smartphonie!

pulsmedycyny

 Patronat Honorowy:

um

 
kopernik

 

ZAUFAJ NASZEMU
DOŚWIADCZENIU I WIEDZY!

 

Każdego roku podczas wydarzenia zbiera się szerokie grono lekarzy-specjalistów, by wysłuchać prelekcji prowadzonych przez cenionych ekspertów, a także dyskutować i wymieniać się doświadczeniami. Gwarantujemy, że również bieżąca edycja będzie okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu przewidzianych tematów.

ZAPISY ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE

Patronat Medialny

medtube
pulsmedycyny

Kontakt

Opieka merytoryczna:

Monika Przybysz
Project Manager

502 237 976

monika.przybysz@forum-media.pl

Sponsorzy

Żaneta Góralczyk
Brand Manager

603 036 368

zaneta.goralczyk@forum-media.pl

Sylwia Kulikowska
Brand Manager

603 155 392

sylwia.kulikowska@forum-media.pl

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Biuro Obsługi Klienta

61 66 55 774

bok@forum-media.pl